Title (srp)

Разлике у карактеристикама личности и вредносним оријентацијама осуђених на казне затвора и на алтернативне казне: докторска дисертација

Author

Đurđević, Sanja, 1965-

Contributor

Radulović, Danka, 1958-
Jovanić, Goran, 1967-
Simović-Hiber, Ivana, 1952-

Description (eng)

Etiology of criminal behavior gives special significance to the interaction of personality traits and value system orientation, because the personality traits and value system orientation are important phenomena, both for criminal acts and for the length of criminal career and the act severance. Contemporary psychological experience says that many personality traits are resistant to changes during the criminal sanctions duration and that the emphasis must be brought to value system and aforementioned personality traits. By changing value system which offenders have we might achieve changes in these interactions which might result in totally different behavior and elimination of criminal activities...

Description (srp)

У етиологији криминалног понашања посебан значај имају интеракције особина личности и вредносних орјентација, јер су и особине личности и вредносне оријентације веома важни феномени, како за чињење кривичних дела тако и за дужину криминалне каријере и тежину дела која се чине. Психолошке теорије и емпиријско искуство говоре да су многе особине личности отпорне на промене током трајања кривичних санкција и да се нагласак мора ставити на вредности и поменуте интеракције са особинама личности. Мењањем вредности које преступници имају могу се постићи промене у тим интеракцијама које могу резултирати сасвим другачијим понашањем и престанком криминалних активности...

Description (srp)

Специјална едукација и рехабилитација - Теоријски и методски приступи у превенцији и третману поремећаја понашања / Special education and rehabilitation - Theoretical and methodical approaches in the prevention and the treatment of behavioral disorders Datum odbrane: 8.9.2016.

Object languages

Serbian

Date

2016

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-SA 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Share Alike 2.0 Austria License.

CC BY-SA 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/at/

Subject

personality traits, value orientation, alternative sanctions, prison, offender

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Psihologija (05) -- Psihologija li?nosti. Identitet. Karakter. Tipologije. Temperamenti (0508)

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Sociologija (07) -- Socijalna i kulturna antropologija (0722)

Identifiers